گروه مهندسان دفتر فنی
مرور رده

عمومی عمران

طرح روسازی

روسازی، مصالحی با دوام است که به منظور تحمل بار ترافیک وسایط نقلیه یا تردد انسان روی سطحی، به عنوان مثال جاده یا…