گروه مهندسان دفتر فنی
مرور رده

اجرا و ساخت

طرح روسازی

روسازی، مصالحی با دوام است که به منظور تحمل بار ترافیک وسایط نقلیه یا تردد انسان روی سطحی، به عنوان مثال جاده یا…