گروه مهندسان دفتر فنی

دانلود کتاب محاسبات سر انگشتی در مهندسی ژئوتکنیک

1,499

دانلود کتاب محاسبات سر انگشتی در مهندسی ژئوتکنیک

Geotechnical Engineering Calculations and Rules of Thumb

ژئوتکنیکمحاسبات سر انگشتی

ارسال یک پاسخ